Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki